2007 Seçimlerinde İzmir İli Kentsel Alanında Oy Verme Davranışı Üzerine Bir Araştırma

Yeşim Edis ŞAHİN

Özet


Özet: Küreselleşme süreci ve 12 Eylül rejimi Türkiye’de seçmen tercihlerini köklü biçimde etkilemiştir. 12 Eylül rejiminin beraberinde getirdiği Türkİslam sentezi yaklaşımı, küresel bir eğilim olan siyasette ideolojilerin yerine din ve kültürün geçmesi eğilimiyle koşutluk göstermektedir. Bu sürecin sonunda siyaseti belirleyen öğeler toplumsal sınıf ve ideoloji yerine kimlik, kültür ve din olmuştur. Türkiye’de siyasal İslam’ın yükselişe geçtiği bu süreç seçmen tercihlerini etkilemiş; laikantilaik ayrımı başat olmuştur. Toplumsal sınıf ayrımına bakılmaksızın tercihler bu iki öğe arasında gelişmektedir. Bu ayrım açısından ele alındığında İzmir Türkiye genelinin dışında özel bir durum arz etmektedir. Bununla birlikte araştırmada İzmirli seçmenin küresel eğilimlere uygun olarak toplumsal sınıf ayrımı yapmaksızın siyasetini laiklik ve çağdaşlık üzerine oluşturmuş olan partiye oy verdiği görülmektedir.

 

Anahtar Sözcükler: Demokrasi, siyasal kültür, oy verme davranışı

 

A Field Study on Voting Behavior in the Urban Area of İzmir Province in July 22nd Elections

 

Abstract: Abstract: Globalization process and military regime established after 12 September coup had a profound impact on voter preferences in Turkey. The approach of Turk Islam synthesis espoused by 12 September military regime shows close parallelisms with global tendency of replacing ideologies with religion and culture. Today, identity, culture and religion are the determinants of political processes rather than class and ideologies. Secularismnonsecularism dichotomy has become the dominant issue in the process in which the revival of Islam has influenced the preferences of voters. Voter preferences seem to be greatly influenced by this dichotomy. However, voters in İzmir seem to act according to global preferences without reference to class differences and vote for those parties that base their propaganda on secularism and modernism.

 

Keywords: Democracy, political culture, voting behavior

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Achterberg, P., 2006, “Class Voting in the New Political Culture”, International Sociology, 21 (2), s. 237–261

Almond, G. A., 1968, “Comparative Political Systems”, Comparative Politics Notes and Readings, ed. Macridis, R. C. & Brown, B. E., 3. edition, The Dorsey Press, USA, s. 55–66.

Almond, G. A. & Powell, G. B. Jr., 1978, Comparative Politics, 2. edition, Little Brown and Company, Canada.

Belge, M., 1992, 12 Yıl Sonra 12 Eylül, Birikim Yayınları, İstanbul.

Bell, D., 1967a, “Notes on the Post-Industrial Society (I)”, Public Interest , 6, Winter, s. 24–35.

_____, 1967b, “Notes on the Post-Industrial Society (II)”, Public Interest, 7, Spring, s. 102–118.

_____, 1975, “Toward the Great Instauration: Reflections on Culture and Religion in a Postindustrial Age”, Social Research, 42 (3), Autumn, s. 381–413.

Eckstein, H., 1988, “A Culturalist Theory of Political Change”, American Political Science Review, 82 (3), s. 789–804.

Evans, G., 2000, “The Continued Significance of Class Voting”, Annual Review of Political Science, 3, s. 401–417.

Giddens, A., 1988, Sosyoloji, çev. Esengün, M. R. ve Öğretir, İ., 3. baskı, Birey Yayıncılık, İstanbul.

Heller, A. & Fehér, F., 1988, The Postmodern Political Condition, Columbia University Pres, New York.

Inglehart, R., 1988, “The Renaissance of Political Culture”, The American Political Science Review , 82 (4), s. 1203–1230.

_____, 1997, “Modernization, Postmodernization and Changing Perceptions of Risk”, International Review of Sociology , 7 (3), s. 449–459.

_____, 2006, “Mapping Global Values”, Comparative Sociology , 5 (2–3), s. 115–136.

Inglehart, R. & Baker, W. E., 2000, “Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values”, American Sociological Review , 65 (1), February, s. 19–51

Lipset, S. M., 1968, “Some Social Requisites of Democracy”, Comparative Politics Notes and Readings, ed. Macridis, R. C. & Brown, B. E., 3. edition, The Dorsey Press, USA, s. 161–176.

Milbrath L. W. & Goel, M. L., 1977, Political Participation, University Press of America, USA.

Nieuwbeerta, P. ve Ultee, W., 1999, “Class Voting in Western Industrialized Countries, 1945–1990: Systematizing and Testing Explanation”, European Journal of Political Research, 35, s. 123–160.

Offe, C., 1987, “Democracy against the Welfare State: Structural Foundations of Neoconservative Political Opportunities”, Political Theory , 15 (4), s. 501–537.

Ranney, A., 1993, Governing: An Introduction to Political Science , Prentice Hall Inc., USA.

Sarıca, M., 1977, 100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi, 2. baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

Skidmore, M. J., 1993, Ideologies / Politics in Action , 2. edition, Harcourt Brace College Publisher, USA.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.