2000 Sonrası Türkiye Ekonomisi: Büyüme, Enflasyon, İşsizlik, Borçlanma ve Dış Ticarette Gelişmeler

Onur SUNGUR

Özet


Özet: Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen süre içerisinde pek çok ekonomik kriz ile karşı karşıya kalmış ve belli başlı ekonomik sorunlarla mücadele içerisinde olmuştur. 2000’li yılların başında ardı ardına yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Türkiye ekonomisinde büyük etkiler oluşturmuş ve bir anlamda yeni karar ve önlemlerin alınmasına neden olmuştur.  2001 krizinin ardından alınan yeni önlemler ve 2002 yılından itibaren ortaya çıkan siyasi istikrar ile birlikte Türkiye ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2000 sonrası dönemde Türkiye Ekonomisinin son 15 yılına ışık tutulmasıdır. Bu amaçla; 2000-2014 yıllarına ait verilerden yararlanılarak milli gelir, büyüme, kişi başı milli gelir, istihdam, işsizlik, enflasyon, borçlanma ve dış ticaret başlıkları altında temel makroekonomik göstergelerdeki gelişmeler analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye ekonomisi, büyüme, işsizlik, dış borç, dış ticaret

 

Turkish Economy after 2000: Developments in Growth, Inflation, Unemployment, Debt and Foreign Trade

 

Abstract: Turkish Economy has encountered several economic crises and struggled with certain economic problems from the proclamation of Republic up until today. In the beginning of 2000s, two economic crises on November 2000 and February 2001 have caused deep impacts on Turkish Economy and led to make new decisions and take precautions. With the new precautions after February 2001 economic crisis and political stability after 2002, significant progresses were made in Turkish Economy. The purpose of this study is to enlighten the 15-year-period of Turkish Economy after 2000. In this respect, the progress on basic macroeconomic indicators based on the data of 2000-2014 were analyzed under the following topics; gross domestic product, growth, per capita income, employment-unemployment, inflation, public debt and foreign trade.

Keywords: Turkish economy, growth, unemployment, foreign debt, foreign trade.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.