Akıl/Beden Dikotomisinden Modern Eril Politik Uğrağa: Beden’in İnşasından Cinsiyetçi Politika Üzerine Bir Not

Özgür O. Erden

Özet


Özet: Modern düşünceye içkin kartezyen bakış akıl ve beden arasında aklın bedeni ‘öteki’ kıldığı dikotomik bir ilişki kurmuştur. Eril bir bakış açısı egemen olan modern düşüncede akıl erkeği temsil eder; öteki beden de öteki kadını. Ancak bu ilişki biçiminde erkeği temsil eden akıl düzeni, hakikatı, gücü ve aktifliği ..vb. simgelerken; kadını temsil eden beden ise duygusallığı, irrasyonelliği, zayıflığı ve pasifliği ..vb. simgeler. Modern eril egemen anlayışın erkek ve kadın imgelerini oluşturan bu eril simgesel formlarının modern politikanın eril oluşumunu gerçekleştirdiği görülecektir. Modern eril politika, bu tür bir dikotomik ilişkinin erkeğe bir üstün ve ayrıcalık sağlayan eril simgesel formlarıyla kendini inşa edecektir. Oysa modern eril düşüncenin (eril)aklı ile bedenin inşası üzerinden ürettiği bu eril politik yapı öteki beden ile özdeş kılınan öteki kadına egemen olan ve bu eril simgesel formlarıyla da kendini sürekli üreten cinsiyetçi bir politikadır.

Anahtar Kelimeler: Akıl, beden, modernlik, cinsiyetçi politika, kadın

 

From Dichotomy of Reason/Body to Haunt of Modern Male Politic: A Note on Sexual Politics from Construction of Body

Abstract: The basic issue of this article is a dichotomic relation between reason and body. While reason is identified with sexuality of man in modern idea, body is associated with sexuality of woman. Because of point of view of modern idea is a understanding of man-dominated, it has placed reason to against body. According to modern idea, reason is represented with absolutism, definiteness, truth, order, power and active etc.; body is impersonated as emotional, irrational, disordered, ambivalence, undecided, passive and weak etc. But body and sexuality of woman have been conceptualized as ‘other’ by this dichotomy; sexuality of man and his reason is named as subject of ‘other’. The main aim of this paper is to show that male construction of modern politics is formed by dichotomy of reason/body. Modern Politics which is constructed by this dichotomy is a structure of male politic and in order that structure of this male politic is a form of politics that is exclusive sexuality of woman, is a sexual politics.

Keywords: Reason, body, modernity, gender policies, woman

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Agancinski, S., 1998, Cinsiyetler Siyaseti, çev. Yerguz, İ., Dost, Ankara.

Constant, B., 1988, Political Writings, (ed. ve çev.) Fontana, B., Cambridge University Press, Cambridge.

Çabuklu, Y., 2004, Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset, Kanaat, İstanbul.

Çiğdem, A., 1999, Aydınlanma Düşüncesi, İletişim, İstanbul.

Dermen, Ç., 2008, “Kadınlık Dolayımıyla Erkeklik Öznelliği”, C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (1) (Mayıs), s. 73-92.

Foucault, M., 1988, Cinselliğin Tarihi 2, çev. Tufan, H., Afa Yayınları, İstanbul.

Geuss, R., 2007, Kamusal Şeyler, Özel Şeyler, çev. Koçak, G., YKY, İstanbul.

Habermas, J., 2003, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev. Bora, T. & Sancar, M., İletişim, İstanbul.

Işık, E., 1998, Beden ve Toplum Kuramı, Bağlam, İstanbul.

_____, 2001, “Batı Toplumlarında Rasyonelleşme, Tımarhanenin ve „homo-medicus‟un Doğuşu”, ToplumBilim, Sayı: 13 (Temmuz), s. 39-47.

Lipson, L., 2005, Siyasetin Temel Sorunları, çev. Yavuz, F., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Lloyd, G., 1996, Erkek Akıl: Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın, çev. Özcan, M., Ayrıntı, İstanbul.

Nazlı, A., 2005, “‟Görünmeyen‟ Beden‟den „Görünen‟ Beden‟e: Beden‟in Sosyolojisi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 8 (2), s. 71–87.

_____, 2006a, “Modernitenin Ötekisi: Kadın ve Bedeni”, Kadın Çalışmaları Dergisi, 1 (1) (Ocak-Nisan), s. 10–15.

_____, 2006b, “ Bedenin Ölümü: Modern Öncesinden Postmoderne Beden ve Ölüm”, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sayı: 16, s. 1–15.

Phillips, A., 1995, Demokrasinin Cinsiyeti, çev.Türker, A., Metis Yay., İstanbul.

Saygılı, A., 2005, “Modern Devletin Beden İdeolojisi Üzerine Kısa Bir Deneme”, Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, 54 (3), s. 323–340.

Turner, B. S., 1996, The Body And Society: Explorations in Social Theory, Sage Publications, London.

Wagner, P., 1996, Modernliğin Sosyolojisi, çev. Küçük, M., Sarmal, İstanbul.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.