Engels Konutu Günümüzde Sorun Edinseydi...

Cem Ergun

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akkaya, Y., 2002 “Göç, Yoksulluk ve Kentsel Şiddet”, içinde Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı, 6-7 Aralık 2001, (ed.) Özdek, Y., TODAĐE Yayınları, Ankara, s. 203-215.

Arıkanlı Özdemir, M., 2005, “Kentsel Dönüşüm Sürecinde Eski Bir Gecekondu Mahallesi: Karanfilköy Kentlere Vurulan ‘Neşter’ler”, içinde İstanbul’da Kentsel Ayrışma, (ed.) Kurtuluş, H., s. 187-238, Bağlam Yayınları, İstanbul.

Berner, E., 2007 “Metropol İkilemi: Küresel Toplum, Yerellikler ve Manila’da Kent Arazisi İçin Yürütülen Mücadele”, içinde Mekân, Kültür, İktidar Küreselleşen

Kentlerde Yeni Kimlikler, (çev.) Simsek, L. & Uygun, N., (ed.) Öncü, A. & Petra, W., İletişim Yayınları, İstanbul.

Engels, F.,1992, Konut Sorunu, (çev.) Özdural, G., Sol Yayınları, Ankara.

Hague, C., 2005, “Konut Alanlarının Dönüşümü ve Yenileme Projelerinde Başarı”,

Uluslararası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu, 27-30 Aralık 2004, s.

-186, Küçükçekmece Belediyesi Yayını, İstanbul.

Harvey, D., 2002, “Sınıfsal Yapı ve Mekânsal Farklılaşma Kuramı”, içinde 20. Yüzyıl

Kenti, (der. ve çev.) Duru, B. & Alkan, A., s.147-172, İmge, Ankara.

Kılıç, S. & Özel, M., 2006, “Yerel Yönetimlerin Konut Politikaları Üzerine Bir İnceleme Çeşitli

Ülke Deneyimleri ve Türkiye”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (15), s. 207-228.

Robert, J., 1999, Kent ve Halk, Kent Üzerine Alternatif Düşünceler, Ütopya, Ankara.

Tekeli, Đ., 2006, “Kentleri Dönüşüm Mekânı Olarak Düşünmek”, Kentsel Dönüşüm

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 11-13 Haziran 2003,

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, İstanbul, s. 2-7.

Türkün, A. & Kurtuluş, H., 2005, “Giriş”, içinde İstanbul’da Kentsel Ayrışma, (der.) Kurtuluş, H., Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 9-24.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.